Hvem står bag husdyrgodkendelse.dk

IT-systemet husdyrgodkendelse.dk er finansieret af Miljøstyrelsen med bidrag fra KL. IT-udviklingen er foretaget af firmaet NIRAS i samarbejde med KSK Miljø, DCA og DCE.
Den 4/2 – 2014 skiftede systemet IT-leverandør fra Niras til Netcompany.

Udviklingen af systemet bliver desuden fulgt af en national brugergruppe, der består af repræsentanter fra kommuner og landbruget.

Ansvar

Miljøstyrelsen og leverandørerne af systemet har søgt at udarbejde et brugervenligt system, der indeholder alle relevante krav til ansøgningen og kommunernes afgørelse samt mulighed for at udføre relevante miljøberegninger. På trods af disse bestræbelser vil der i systemet til stadighed være mulighed for, at der i systemet forekommer fejl i bl.a. tekster, indtastningsfelter, kortværk, beregninger og bilags-/indsendelsesmodul m.m.

Miljøstyrelsen og systemets leverandører fraskriver sig ethvert ansvar for alle eventuelle tab, der sker som følge af ansøgere eller andres brug af IT-systemet www.husdyrgodkendelse.dk. Det skal i den forbindelse understreges, at det til enhver tid er ansøgerens fulde ansvar, at ansøgningen opfylder lovens og bekendtgørelsens krav og at der ikke er bevidst urigtige oplysninger og beregninger i en ansøgning.

Formål

Miljøstyrelsens formål med at udvikle Husdyrgodkendelse.dk er:
 • Administrativ lettelse
  IT-systemet skal gøre det let for ansøgeren, at lave sin ansøgning og de tilknyttede miljøberegninger og lettere for kommunen at lave sin afgørelse
 • Kvalitetssikring
  IT-systemet skal sikre at kommunen får en ansøgning med alle relevante oplysninger og kvalitetssikrede miljøberegninger og at kommunen for vejledning til at foretage systematiske vurderinger og stille standardiserede og kvalitetssikrede vilkår.
 • Ensartet behandling
  IT-systemets beregningsmodul fordrer at alle ansøgere stilles lige gennem ens modeller for miljøberegninger på tværs af kommunegrænser.
 • Løbende dialog.
  IT-systemet sikrer mulighed for en systematisk og dokumenteret dialog mellem myndighed og ansøger om væsentlige punkter i ansøgningen

Lovgrundlaget

I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, der detaljerer reglerne i husdyrgodkendelsesloven, er der et krav om, at alle ansøgninger om godkendelse af husdyrbrug skal udfærdiges og indsendes digitalt via www.husdyrgodkendelse.dk eller andre markedsførte og dokumenterede datasystemer, der opfylder bekendtgørelsens krav. Kommunen skal løbende registrere oplysninger om dato og typen af afgørelser i systemet senest en måned fra afgørelsesdatoen.

Miljøstyrelsen har i sammenhæng med systemet udarbejdet en digital vejledning , der med samme struktur som IT-systemet, som angiver de detaljerede retningslinjer for
 • Ansøgningen og miljøberegningerne.
 • Kommunens behandling af ansøgningen herunder fastsættelse af vilkår og høring.

De enkelte punkter i IT-systemet er direkte linket til de tilsvarende punkter i den digitale vejledning og fungerer herigennem som direkte ”brugervejledning” til indholdet af ansøgningen og kommunens efterfølgende vurdering og vilkår.

Miljøberegningerne

Ifølge bestemmelserne i bekendtgørelsen og vejledningen, må der i ansøgningen kun anvendes én model til miljøberegninger. Miljøstyrelsens valg af miljøberegningsmodeller følger anbefalingerne i de vejledningsrapporter, der ligger grund for udarbejdelsen af loven. Det detaljerede indhold i beregninger er beskrevet fyldestgørende i husdyrvejledningens afsnit om lugt, ammoniak, nitrat og fosfor.

Fortrolighed og sikkerhed

Alle oplysninger og beregninger før indsendelse foregår i fortroligt miljø, hvor der ikke er adgang for offentligheden eller for godkendelsesmyndigheden.
Systemets hostes af Statens IT, der herunder også står for at tage professionel back-up af systemet og dets skemaer.

Statistik

Miljøstyrelsen vil udtrække og evt. offentliggøre generel statistik over typer af og indhold i de indsendte skemaer til brug for opfølgning og planlægning af den statslige, regionale og kommunale indsats i medfør af loven. I statistikkerne vil enkeltansøgninger ikke være umiddelbart identificerbare.

Statistikken kan bl.a. omfatte:
 • Antal ansøgninger fordelt på kommune
 • Antal dyreenheder fordelt på dyretyper/staldsystemer
 • Valg af teknologi og foderkorrektioner
 • Samlet udbringningsareal fordelt på N-klasser, N-grundvand og P-klasser
 • Samlet tredjemandsareal fordelt på med og uden § 16 godkendelse
 • Valg af øget efterafgrøder, reduceret N-norm og standardsædskifter